Lona Shamus
Born 1882
Died 1954
.Husband: Fishel Shamus
Sons: Leon Shamus, Simon Shamus, Joshua Shamus
Daughters: Sarah and Rose Belmont
 
Burial Location
SL27
 
Spouse
Fishel Shamus
Born 1879
Died 2/22/1962