Fishel Shamus
Born 1879
Died 2/22/1962
.Wilfe: Lona Shamus
Sons: Leon Shamus, Simon Shamus, Joshua Shamus
Daughters: Sarah and Rose Belmont
 
Burial Location
SL28
 
Spouse
Lona Shamus
Born 1882
Died 1954